ANBI

Inleiding

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken.

In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet. Hier kunt u meer erover lezen

Naam van de instelling

Servisch-orthodoxe parochie van de Heilige Drie-eenheid

RSIN nummer

807687741

Post- of bezoekadres
Lede 121, 3075 HH Rotterdam

https://www.svetatrojicaroterdam.com/

Bestuurssamenstelling

Functies: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de vicesecretaris, de penningmeester, de vicepenningmeester en het algemene bestuurslid.

De doelstelling 

 • de gelovigen de mogelijkheid bieden om bijeen te komen, feestdagen te vieren en deel te nemen aan de kerkdiensten van de Servische kerk;     
 • het bevorderen van kennis van het orthodoxe geloof en het ontplooien van het geestelijk leven en godsdienstactiviteiten onder de gelovigen, in overeenstemming met de leer van de Servisch-orthodoxe kerk;  
 • de kosten te dekken van en voorzien in de geloofsbelijdenis;  
 • het verkrijgen, huren en onderhouden van gebouwen die nodig zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten;               
 • het bevorderen van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving;        
 • het samenwerken met de orthodoxe-christelijke parochies, evenals humanitaire instanties in heel Nederland.        

Het beleidsplan 

De Parochie heeft tot doel om een gemeenschap te zijn waarin orthodoxe christenen, verenigd door hun geloof in Christus, elkaar in gebed, sacramenten, christelijk onderricht en kerkelijke discipline ondersteunen in het nastreven van het heil door middel van christelijk onderwijs, een deugdzaam leven en daden van christelijke naastenliefde.

Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid en hun parochie met al haar instellingen, evenals voor de algemene behoeften van het bisdom, de Servisch-Orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk in haar katholiciteit. Voorts heeft de Parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen. Dit door liturgische vieringen en sacramenten.

De Sacramenten, -zoals de doop, de myronzalving, het huwelijk, de biecht, de communie en de ziekenzalving- is het zichtbare werk van de geestelijkheid, waarmee Gods genade wonderlijke gaven overbrengt op de gelovigen die deze ontvangen.  Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken met de geestelijkheid. Het beleidsplan van de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux” kunt u vinden via deze link: https://www.orthodoxekerk.net/pages/sub/94319/ANBI_informatie_OKIN.html.

Het beloningsbeleid 

Priester B. Topic heeft arbeidscontract met de parochie en ontvang hiervoor loon (WML). Er zijn geen andere betaalde bestuursleden of andere personeelsleden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Iedere woensdag en zondag en op alle Grote Orthodoxe feesten is er een dienst in de kerk.
 • De parochie is voor velen een ontmoetingsplaats met mensen van dezelfde  achtergrond of afkomst.
 • Door priesters en vrijwilligers wordt catechese verzorgd voor kinderen, tieners en volwassenen.
 • Er wordt materiële en immateriële hulp gegeven aan eigen parochianen en mensen buiten de parochie die in nood zijn.
 • Er wordt humanitaire hulp georganiseerd aan hulpbehoevenden in de Balkan.  

Financiële verantwoording

Inkomsten 2020 budget   Uitgaven  2020 budget
Donaties 60.478   Dak extra reparatie  (Cazda) 20.200,41
Verkoop kaarsen & rest 51.368   Parochie ​activiteiten 5.000
Opbrengst collecten 22.862   Kosten gebouw (onderhoud, vaste lasten, verzekeringen) 61.400
Opbrengst zendmast 14.758,28   Reis- en verblijfskosten 720.00
Opbrengst iconen 18.622   Salaris kosten priester 26.986,65
Opbrengst diensten 5.180   Aflossing hypotheek en rente  28.870,98
      Afdracht Bisdom  6,000.00
      Aanleg parkeerplaats 11.249,50
Totaal 173,268,28   Totaal 159,707,54
Inkomsten 2019   Uitgaven  2019
Donaties 55,242.72   Dak extra reparatie  (Balemans) 17,933.41
Verkoop kaarsen & rest 47,643.00   Parochie ​activiteiten 4,452.42
Opbrengst collecten 19,753.55   Kosten gebouw (onderhoud, vaste lasten, verzekeringen) 61,400,16
Opbrengst zendmast 13,500.00   Reis- en verblijfskosten 720.00
Opbrengst iconen 16,734.46   Salaris kosten priester 26,045.02
Opbrengst diensten 4790.00    Aflossing hypotheek en rente  38,817,4
      Afdracht Bisdom  6,000.00
         
Totaal 157,663,73   Totaal 155,368,00
Inkomsten 2018   Uitgaven  2018
Donaties 43,388.86   Aanschaf kaarsen 3,999.00
Verkoop kaarsen & rest 24,217.461   Parochie ​activiteiten 7,371.82
Opbrengst collecten 15,832.40   Kosten gebouw (onderhoud, vaste lasten, verzekeringen) 34,145.35
Opbrengst zendmast 13,705.07   Reis- en verblijfskosten 6,062.00
Opbrengst iconen 14,857.95   Salaris kosten priester vanaf 1 juni 2018 13,289.25
Opbrengst diensten  2,275.00   Aflossing hypotheek en rente  123,103.79
Aansprak op reserve middelen  58,152.80   Afdracht Bisdom  6,000.00
Totaal 181,909,21   Totaal 181,909,21
Inkomsten 2017   Uitgaven  2017
Donaties 22,059.23   Aanschaf kaarsen en bijbels 23,366.50
Verkoop kaarsen 38,335.00   Parochie ​activiteiten 6,517.33
Opbrengst collecten 34,320.36   Kosten gebouw (onderhoud, vaste lasten, verzekeringen) 57,402.83
Opbrengst zendmast 13,500.00   Reis- en verblijfskosten 6,425.75
      Aflossing hypotheek parochiehuisvanaf 1 maart2017 15,000.03
      Aflossing hypotheek rente 9,360.34
Aansprak op reserve middelen 15,858.19   Afdracht Bisdom  6,000.00
         
Totaal 124,072.78   Totaal 124,072.78