ANBI

Inleiding

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken.

In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet. Hier kunt u meer erover lezen

Naam van de instelling

Servisch-orthodoxe parochie van de Heilige Drie-eenheid

RSIN nummer

807687741

Post- of bezoekadres
Lede 121, 3075 HH Rotterdam

https://www.svetatrojicaroterdam.com/

Bestuurssamenstelling

Functies: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de vicesecretaris, de penningmeester, de vicepenningmeester en het algemene bestuurslid.

De doelstelling 

 • de gelovigen de mogelijkheid bieden om bijeen te komen, feestdagen te vieren en deel te nemen aan de kerkdiensten van de Servische kerk;     
 • het bevorderen van kennis van het orthodoxe geloof en het ontplooien van het geestelijk leven en godsdienstactiviteiten onder de gelovigen, in overeenstemming met de leer van de Servisch-orthodoxe kerk;  
 • de kosten te dekken van en voorzien in de geloofsbelijdenis;  
 • het verkrijgen, huren en onderhouden van gebouwen die nodig zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten;               
 • het bevorderen van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving;        
 • het samenwerken met de orthodoxe-christelijke parochies, evenals humanitaire instanties in heel Nederland.        

Het beleidsplan 

De Parochie heeft tot doel om een gemeenschap te zijn waarin orthodoxe christenen, verenigd door hun geloof in Christus, elkaar in gebed, sacramenten, christelijk onderricht en kerkelijke discipline ondersteunen in het nastreven van het heil door middel van christelijk onderwijs, een deugdzaam leven en daden van christelijke naastenliefde.

Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid en hun parochie met al haar instellingen, evenals voor de algemene behoeften van het bisdom, de Servisch-Orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk in haar katholiciteit. Voorts heeft de Parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen. Dit door liturgische vieringen en sacramenten.

De Sacramenten, -zoals de doop, de myronzalving, het huwelijk, de biecht, de communie en de ziekenzalving- is het zichtbare werk van de geestelijkheid, waarmee Gods genade wonderlijke gaven overbrengt op de gelovigen die deze ontvangen.  Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken met de geestelijkheid. Het beleidsplan van de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux” kunt u vinden via deze link: https://www.orthodoxekerk.net/pages/sub/94319/ANBI_informatie_OKIN.html.

Het beloningsbeleid 

Priester B. Topic heeft arbeidscontract met de parochie en ontvang hiervoor loon (WML). Er zijn geen andere betaalde bestuursleden of andere personeelsleden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Iedere woensdag en zondag en op alle Grote Orthodoxe feesten is er een dienst in de kerk.
 • De parochie is voor velen een ontmoetingsplaats met mensen van dezelfde  achtergrond of afkomst.
 • Door priesters en vrijwilligers wordt catechese verzorgd voor kinderen, tieners en volwassenen.
 • Er wordt materiële en immateriële hulp gegeven aan eigen parochianen en mensen buiten de parochie die in nood zijn.
 • Er wordt humanitaire hulp georganiseerd aan hulpbehoevenden in de Balkan.  

Financiële verantwoording 

Donaties